தொடர்பாளர்கள்

Sunday, October 25, 2009

லெப்.கேணல் நாதன் கப்டன் கயன் ஆகிய வீர மறவர்களுக்கு திருநெறியின் வீர வணக்கம்

சிங்கள சூழ்ச்சியால் 26.10.1996 ஆம் ஆண்டு பாரிசில் படுகொலை செய்யப் பட்ட
லெப்.கேணல் நாதன் கப்டன் கயன் ஆகிய வீர மறவர்களுக்கு திருநெறியின்
வீர வணக்கம்

No comments:

Post a Comment