தொடர்பாளர்கள்

Wednesday, October 21, 2009

இல்லம் தோறும் தமிழ் நூலகம்

இல்லம் தோறும் தமிழ் நூலகம் 10 தொகுப்புகள் மட்டும்

மலேசிய வெள்ளிவருங்காலத்தமிழகம்


6.00


அறிவுசுரங்கம் அப்பாதுரையார்
17.00அறிவு சுடர்


6.00


ஆத்திசூடியும் கொன்றை வேந்தனும் 2.00


தமிழ் தந்த இன்பம்

6.00


சங்க கால புலவர்

10.00


நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 10.00


நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 2 10.00


ஆத்தி சூடி


2.00


நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 3 10.00


நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 4 10.00


கொன்றை வேந்தன்

2.00


வினா விடை 1


3.00


வினா விடை 2


3.00


வினா விடை 3


3.00


வினா விடை 4


3.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 9
3.00


இலெமுரியா அல்லது குமரிக் கண்டம் 15.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 10
3.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 11
3.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 1
2.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 2
2.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 3
2.00


உலக அறிவியல் 1

2.00


உலக அறிவியல் 2

2.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 4
2.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 5
2.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 6
2.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 7
2.00


உங்களுக்குத் தெரியுமா 8
2.00


நல்வழி


2.00


வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 1
5.00


இன்னா நாற்பது

3.00


நறுந்தொகை


3.00


மூதுரை


2.00


களவழி நாற்பது

2.00


கார் நாற்பது


3.00


நன்னெறி


2.00


வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 2
3.00


வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 3
5.00


வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 4
5.00


வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 5
6.00


இசையும் யாழும்

30.00


நம் நாட்டுக் கப்பற் கலை
30.00


தமிழர் சாவக கலைத் தொடர்புகள் 17.00


ஆதித்த நல்லூரும் பொருநை வெளி 20.00


தமிழர் வரலாறு இன்றைய நோக்கில் 30.00


தமி்ழர் நாகரிகமும் சிந்துவெளி
12.00


தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்
12.00


தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்
12.00


காலக் குறிப்பகராதி

12.00


திராவிட நாகரிகம்

18.00


தமிழர் சரித்திரம்

25.00


சிந்து வெளி தமிழர்

20.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 1
35.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 2
22.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 3
25.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 4
15.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 5
25.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 6
22.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 7
42.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 8
35.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 9
35.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 10
47.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 11
30.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 12
32.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 13
20.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 14
22.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 15
20.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 16
20.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 17
33.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 18
25.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 19
36.00


சாமிசர்மா நூல் திரட்டு 20
42.00


கட்டுரை பயிற்சி

5.00


இனிக்கும் இலக்கணம்

6.00


நிறுத்தற்குறிகளும் பயிற்சியும்
5.00


தமிழில் அறிவியல்

5.00


வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 6
10.00


இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள்
6.00


தமிழ் நெறி கரணங்கள்

10.00


திரு.வி.க.தமிழ்க்கொடை(26)
512.00


நாவலர் தமிழ் உரைகள்(24)
580.00


மொழி ஞாயிறு


5.00


தேவநேயம்(13)


300.00


தொல்காப்பியம்(16)

420.00


தமிழ் இலக்கணப் பேரகராதி(18)
480.00


தி.வை.சதாசிவ ஆய்வுகள்(9)
170.00


சான்றோர் பார்வை பண்டாரத்தார் 15.00


செவ்வியல் இலக்கியம்(15)
690.00


தமிழக வரலாற்று வரிசை(12)
315.00


மொத்தம்


4543.00


இல்லம் தோறும் தமிழ் நூலகம்
2 ஆம் தொகுப்பு29 தொகுப்புகள் மட்டும் (29 பேருக்கு)


வருங்காலத் தமிழகம்

6.00

அறிவு சுரங்கம் அப்பாதுரையார் 17.00

அறிவு சுடர்


6.00

ஆத்திசூடியும் கொன்றை வேந்தனும் 2.00

தமிழ் தந்த இன்பம்

6.00

நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 10.00

நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 2 10.00

ஆத்தி சூடி


2.00

நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 3 10.00

நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 4 10.00

கொன்றை வேந்தன்

2.00

வினா விடை 1


3.00

வினா விடை 2


3.00

வினா விடை 3


3.00

வினா விடை 4


3.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 9
3.00

இலெமுரியா அல்லது குமரிக் கண்டம் 15.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 10
3.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 11
3.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 1
2.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 2
2.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 3
2.00

உலக அறிவியல் 1

2.00

உலக அறிவியல் 2

2.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 4
2.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 5
2.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 6
2.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 7
2.00

உங்களுக்குத் தெரியுமா 8
2.00

நல்வழி


2.00

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 1
5.00

இன்னா நாற்பது

3.00

நறுந்தொகை


3.00

மூதுரை


2.00

களவழி நாற்பது

2.00

கார் நாற்பது


3.00

நன்னெறி


2.00

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 2
3.00

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 3
5.00

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 4
5.00

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 5
6.00

இசையும் யாழும்

30.00

நம் நாட்டுக் கப்பற் கலை
30.00

தமிழர் சாவக கலைத் தொடர்புகள் 17.00

ஆதித்த நல்லூரும் பொருநை வெளி 20.00

தமிழர் வரலாறு இன்றைய நோக்கில் 30.00

தமி்ழர் நாகரிகமும் சிந்துவெளி
12.00

தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்
12.00

தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்
12.00

காலக் குறிப்பகராதி

12.00

திராவிட நாகரிகம்

18.00

தமிழர் சரித்திரம்

25.00

சிந்து வெளி தமிழர்

20.00

கட்டுரை பயிற்சி

5.00

இனிக்கும் இலக்கணம்

6.00

நிறுத்தற்குறிகளும் பயிற்சியும்
5.00

தமிழில் அறிவியல்

5.00

வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 6
10.00

இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள்
6.00

தமிழ் நெறி கரணங்கள்

10.00

மொழி ஞாயிறு


5.00

தி.வை.சதாசிவ ஆய்வுகள்(9)
170.00

சான்றோர் பார்வை பண்டாரத்தார் 15.00

செவ்வியிலக்கியல்(15)

690.00

தமிழக வரலாற்று வரிசை(12)
315.00

மொத்தம்


1658.00இல்லம் தோறும் தமிழ் நூலகம்

3 ஆம் தொகுப்பு


48 தொகுப்புகள் மட்டும் (48 பேருக்கு )

வருங்காலத் தமிழகம்

6.00
அறிவு சுரங்கம் அப்பாதுரையார் 17.00
அறிவு சுடர்


6.00
ஆத்திசூடியும் கொன்றை வேந்தனும் 2.00
தமிழ் தந்த இன்பம்

6.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 10.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 2 10.00
ஆத்தி சூடி


2.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 3 10.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 4 10.00
கொன்றை வேந்தன்

2.00
வினா விடை 1


3.00
வினா விடை 2


3.00
வினா விடை 3


3.00
வினா விடை 4


3.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 9
3.00
இலெமுரியா அல்லது குமரிக் கண்டம் 15.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 10
3.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 11
3.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 1
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 2
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 3
2.00
உலக அறிவியல் 1

2.00
உலக அறிவியல் 2

2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 4
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 5
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 6
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 7
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 8
2.00
நல்வழி


2.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 1
5.00
இன்னா நாற்பது

3.00
நறுந்தொகை


3.00
மூதுரை


2.00
களவழி நாற்பது

2.00
கார் நாற்பது


3.00
நன்னெறி


2.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 2
3.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 3
5.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 4
5.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 5
6.00
இசையும் யாழும்

30.00
நம் நாட்டுக் கப்பற் கலை
30.00
தமிழர் சாவக கலைத் தொடர்புகள் 17.00
ஆதித்த நல்லூரும் பொருநை வெளி 20.00
தமிழர் வரலாறு இன்றைய நோக்கில் 30.00
தமி்ழர் நாகரிகமும் சிந்துவெளி
12.00
தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்
12.00
தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்
12.00
காலக் குறிப்பகராதி

12.00
திராவிட நாகரிகம்

18.00
தமிழர் சரித்திரம்

25.00
சிந்து வெளி தமிழர்

20.00
கட்டுரை பயிற்சி

5.00
இனிக்கும் இலக்கணம்

6.00
நிறுத்தற்குறிகளும் பயிற்சியும்
5.00
தமிழில் அறிவியல்

5.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 6
10.00
இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள்
6.00
தமிழ் நெறி காரணங்கள்

10.00
மொழி ஞாயிறு


5.00
செவ்வியல் இலக்கியம்(15)
690.00
தமிழக வரலாற்று வரிசை(12)
315.00
மொத்தம்


1473.00
இல்லம் தோறும் தமிழ் நூலகம்

4 ஆம் தொகுப்பு


13 தொகுப்புகள் மட்டும் (13 பேருக்கு)

வருங்காலத் தமிழகம்

6.00
அறிவு சுரங்கம் அப்பாதுரையார் 17.00
அறிவு சுடர்


6.00
ஆத்திசூடியும் கொன்றை வேந்தனும் 2.00
தமிழ் தந்த இன்பம்

6.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 10.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 2 10.00
ஆத்தி சூடி


2.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 3 10.00
நோபல் பரிசு பெற்ற இயல். அறிஞர்கள் 4 10.00
கொன்றை வேந்தன்

2.00
வினா விடை 1


3.00
வினா விடை 2


3.00
வினா விடை 3


3.00
வினா விடை 4


3.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 9
3.00
இலெமுரியா அல்லது குமரிக் கண்டம் 15.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 10
3.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 11
3.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 1
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 2
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 3
2.00
உலக அறிவியல் 1

2.00
உலக அறிவியல் 2

2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 4
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 5
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 6
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 7
2.00
உங்களுக்குத் தெரியுமா 8
2.00
நல்வழி


2.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 1
5.00
இன்னா நாற்பது

3.00
நறுந்தொகை


3.00
மூதுரை


2.00
களவழி நாற்பது

2.00
கார் நாற்பது


3.00
நன்னெறி


2.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 2
3.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 3
5.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 4
5.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 5
6.00
இசையும் யாழும்

30.00
தமிழர் சாவக கலைத் தொடர்புகள் 17.00
ஆதித்த நல்லூரும் பொருநை வெளி 20.00
தமி்ழர் நாகரிகமும் சிந்துவெளி
12.00
தொன்மைச் செம்மொழி தமிழ்
12.00
தமிழரின் தோற்றமும் பரவலும்
12.00
காலக் குறிப்பகராதி

12.00
திராவிட நாகரிகம்

18.00
தமிழர் சரித்திரம்

25.00
சிந்து வெளி தமிழர்

20.00
கட்டுரை பயிற்சி

5.00
இனிக்கும் இலக்கணம்

6.00
நிறுத்தற்குறிகளும் பயிற்சியும்
5.00
தமிழில் அறிவியல்

5.00
வள்ளுவர் தமிழ் இலக்கணம் 6
10.00
இந்திய அறிவியல் அறிஞர்கள்
6.00
தமிழ் நெறி கரணங்கள்

10.00
மொழி ஞாயிறு


5.00
செவ்வியல் இலக்கியம்(15)
690.00
தமிழக வரலாற்று வரிசை(12)
315.00
மொத்தம்


1413.00


No comments:

Post a Comment