தொடர்பாளர்கள்

Friday, June 19, 2009

கோலாலும்பூரில் நடத்தப் பெற்ற மறைமலை அடிகள் விழாவில் இரா.திருமாவளவன் அவர்கள் ஆற்றிய அரிய தமிழ் எழுச்சி உரையைக் காண்க.
http://www.youtube.com/watch?v=dQ70HkWfim8

No comments:

Post a Comment