தொடர்பாளர்கள்

Monday, June 29, 2009

தமிழ் நெறி மாணவர் பயிலரங்கு காட்சிகள்

அண்மையில் மலேசியா கெடாவில் மலேசியத் தமிழ் நெறிக் கழகத்தால் நிகழ்த்தப்பெற்ற மாணவர் பயிலரங்கப் படங்களில் மேலும் சிலவற்றைக் காண்க.

No comments:

Post a Comment