தொடர்பாளர்கள்

Thursday, November 11, 2010

இலங்கை அரசு தமிழர் மீது நிகழ்த்திய மனிதப் படுகொலைக் காட்சிகள். அல் யசிரா தொலைக்காட்சி அம்பலப் படுத்தியது...

இலங்கை அரசு தமிழர் மீது நிகழ்த்திய மனிதப் படுகொலைக் காட்சிகள். அல் யசிரா தொலைக்காட்சி அம்பலப் படுத்தியது... காண்க

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget