தொடர்பாளர்கள்

Tuesday, July 6, 2010

விடுதலை ஒன்றுதான் நம் மூச்சு

விடுதலை ஒன்றுதான் நம் மூச்சு

இரா. திருமாவளவன்

தமிழரின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம் - எனும்
தணியாத வேட்கையை மறவாதே - நம்
தலைவன் காட்டிய பாதையில் செல்ல
ஒரு போதும் இங்குநீ தயங்காதே!

விடுதலை ஒன்றுதான் நம் மூச்சு - அதை
அடைந்திட விரைந்திடு போர் வீச்சு ( தமிழரின் )

காடு மலைதனைக் கடந்தாலும் - போர்
ஆடும் படையணி உடைந்தாலும்
வீடு வாசலை மறந்தாலும் - நீ
தேடிடு சேர்ந்திடு தலைவனையே

விடுதலை ஒன்றுதான் நம் மூச்சு - அதை
அடைந்திட விரைந்திடு போர் வீச்சு ( தமிழரின் )

பகைவன் குண்டடி பட்டு உந்தன் - நல்
பாசத் தோழர்கள் சாய்ந்தாலும்
பக்கம் இருந்தவர் பிரிந்தாலும் - நீ
பகையினை முடித்திட மறவாதே

விடுதலை ஒன்றுதான் நம் மூச்சு - அதை
அடைந்திட விரைந்திடு போர் வீச்சு ( தமிழரின் )

உலகம் திரண்டே எதிர்த்தாலும் - உன்
உறவினை வேலிக்குள் அடைத்தாலும்
கதறும் கூக்குரல் கேட்டாலும் - நீ
கண்ட கனவினை மறவாதே

விடுதலை ஒன்றுதான் நம் மூச்சு - அதை
அடைந்திட விரைந்திடு போர் வீச்சு ( தமிழரின் )

தானைத் தலைமகன் வரும் வரையில் - நீ
தந்தப் பணியினைத் தொடர்ந்தாற்று
ஈழம் பெறும்வரை போராடு - அந்தக்
காலக் கடமையை நிறைவேற்று

விடுதலை ஒன்றுதான் நம் மூச்சு - அதை
அடைந்திட விரைந்திடு போர் வீச்சு ( தமிழரின் )

No comments:

Post a Comment